ABBYY Fine Reader OCR problems with Greek text

When I convert a pdf of Greek text [ΑΡΧΗ scan.pdf] in DTP, the result is gibberish:

∏Ì Ò ̨ÙÔÈÚ, ̨Ú ÒÔÚ ÙfiÌ ·Ò ̃fiÌ ÙÁÚ ≈ÍÍÎÁÛfl·Ú, ̧ ‹„ÈÔÚ √ÒÁ„ ̧ÒÈÔÚ ̧ Õ·ÊÈ·ÌÊÁÌÔÚ ‰È‰‹ÛÍÂÈ, ̧ÙÈ fi Âfl „ÁÚ ≈ÍÍÎÁÛfl· ÂflÌ·È ËÂflÔÌ Í·Ëfl‰Òıμ· Í·È Ôı ̃fl ‹ÌËÒ ̨ÈÌÔÌ, ‰È ̧ÙÈ ·ıÙfiÌ « ̧ ̋ÒÈÔÚ ›ÁÓÂ Í·È ÔıÍ ‹ÌËÒ ̆ÔÚ»1, ‹Ò ̃ÈÙÂ- ÍÙÔÌÔ‡ÌÙÔÚ ÙÔı ‘¡„flÔı –Ì ̋μ·ÙÔÚ, ‰ÂÒ ÂflÌ·È fi ̄ı ̃fi Í·È fi Ê ̆ÔÔÈ ̧Ú Í·È μÔÒˆÔÔÈ ̧Ú ‰ ̋Ì·μÈÚ ÙÁÚ ≈ÍÍÎÁÛfl·Ú. ƒÂÌ ÒÔfiÎË ÎÔÈ ̧Ì fi ≈ÍÍÎÁÛfl· ÂÓ ·ÌËÒ ̨ ̆Ì, Ôı‰› ‰È’ ·ÌËÒ ̨ ̆Ì, ‹ÎÎ’ ÂflÌ·È ËÂfl·Ú ·Ò ̃fiÚ Í·È ÒÔÂΠ̋Û ̆Ú, ÒÔÍ·Ù·„„ÂÎË¿۷ μÂÌ ı ̧ Ù ̆Ì ÒÔˆÁÙ ̨Ì Í·È ÒÔÙı ̆ËÂÈÛ· ›Ì ÙÁ –. ƒÈ·Ëfi- ÍÁ, ȉÒıËÂflÛ· ‰Â ›Ì Ùˆ ÎÁÒ ̨μ‹ÙÈ ÙÔı ̃Ò ̧ÌÔı ı ̧ ÙÔı ›Ì·ÌËÒ ̆fiÛ·ÌÙÔÚ ‘flÔı Í·fl À ̧„Ôı ÙÔı »ÂÔ‡ ‰È· ÙÁÚ ÛıÌÂÒ„fl·Ú Ù ̆Ì ·ÔÛÙ ̧Î ̆Ì Í·È Âı·„„ÂÎÈÛÙ ̨Ì.

When I convert the same pdf in the ABBYY Fine Reader standalone, the result is acceptable Greek:

Έν πρώτοις, ώς προς την αρχήν της Εκκλησίας, ό άγιος Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός διδάσκει, δτι ή επί γης Εκκλησία είναι θείον καθίδρυμα και ουχί άνθρώπινον, διότι αυτήν «ό Κύριος έπηξε και ουκ άνθρωπος»1, άρχιτε-κτονοΰντος του * Αγίου Πνεύματος, δπερ εϊναι ή ψυχή και ή ζωοποιός και μορφοποιός δύναμις της Εκκλησίας.

Is there some setting in DTP that I am overlooking?